Medlemskab i kirke/menighed under DKS

Medlem er kun den over 18 år, der har meldt sig ind!

En menighed under Dansk Kirke i Sydslesvig er din kirke, fordi du

  • er døbt og/eller konfirmeret og/eller viet i den danske kirke

  • går til dansk gudstjeneste

  • deltager i arrangementer i kirken

  • har gået i dansk skole

  • tilhører det danske mindretal og er medlem af en dansk forening (f.eks. SSF)

  • vil bidrage til bevarelse og fremme af dansk kirkeliv lokalt og regionalt

  • vil øve indflydelse på kirkens liv med stemmeret og valgbarhed til kirkens organer (menighedsråd m.v.)

  • vil have krav på dansk kirkelig betjening (dåb og konfirmation af børn, vielse og begravelse).

Er dit svar ja til blot et af ovenstående udsagn, så bliv medlem, hvis du ikke allererede er det.

Da Dansk Kirke i Sydslesvig i modsætning til den tyske kirke er registreret som en forening (e.V.), er du ikke "automatisk" medlem og skal selv sørge for betaling af kirkebidrag.

Døbte børn af medlemmer har medlemskab uden stemmeret og bidragspligt indtil de fylder 18 år. Så skal de selv melde sig ind. Man kan blive stemmeberettiget medlem fra det fyldte 14. år (religionsmyndighed). Indmeldelse kan ske ved henvendelse hos den lokale præst eller i tvivlstilfælde hos kirkekontoret, der også gerne giver nærmere oplysninger.

Når du er medlem af en lokal kirke/menighed, er du også medlem af DKS og tilhører fællesskabet med Den Danske Folkekirke. Du skal dog altid tilmelde dig den lokale kirke, du gerne vil være medlem af.

Kirkebidraget

Medlemmer er pligtige til at bidrage til den lokale menighed, som de er medlem af, og skal selv sørge for betaling. Menighedernes regnskabsførere er dog altid gerne behjælpelige.

Medlemmer betaler 5 % af deres løn- eller indkomstskat. For medlemmer, som ikke betaler skat, har menighederne fastsat et mindstebidrag.

Hvad bruges kirkebidraget til?

Den lokale kirkes drift, herunder varme, strøm, vedligehold og lønninger til organist m.v., aktiviteter og derudover bl.a. også den lokale kirkes medlemsbidrag til ”Dansk Kirke i Sydslesvig” (p.t. 14 € pr. registreret medlem om året)

DKS hører under Haderslevbispens tilsyn