Tip en venPrint
 

Den Danske Menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund

Velkommen...

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er ligesom resten af DKS en del af det historiske danske mindretal i Sydslesvig og knyttet til den danske folkekirke.

Menighedens formål er at arbejde for det danske mindretals beståen og være kirke på moderne danske vilkår for både dansksindede sydslesvigere og for danske statsborgere i området. Læs mere om formålet i vedtægterne under Om menigheden.

Din danskhed måles ikke, og du skal være hjertelig velkommen til gudstjenester eller andre arrangementer. Har du brug for en præst, står præsten til rådighed for dig. Vi tales ved.

Generalforsamling 2018

Beretning fra menighedsrådet ved formand Kirsten la Cour

 

Søndag den 4. marts 2018 samledes menighederne i Valsbøl Pastorat til gudstjeneste med efterfølgende generalforsamling på Medelby Danske Skole.

Generalforsamlingen startede traditionen tro med et fælles måltid, som blev fulgt af beretninger fra menighedens formand Kirsten la Cour, præsten Finn Rønnow og kassereren Karin Eggert.

 

Der kunne fra alle sider berettes om endnu et aktivt kirkeår med mange forskellige kirkelige handlinger, om god økonomi, et stabilt medlemstal på omkring 310 og et velfungerende samarbejde mellem menighedsråd, præst og alle øvrige ansatte.

 

Samarbejdet med pastoratets øvrige danske foreninger og institutioner er af stor betydning og såvel menighedsråd som præst har også i det forløbne år prioriteret dette højt. Præsten kommer jævnligt på alle skoler og i alle børnehaver i pastoratet og menigheden er repræsenteret ved alle fælles planlægningsmøder ligesom der samarbejdes om store dele af det lokale kulturarbejde. Også præstens samarbejde med spejdergruppen i Store Vi og ”Onsdags-kaffe-klubben” med Valsbølhus som mødested er velfungerende. Udfordringen i menighedens arbejde er – som mange andre steder – at få flere unge familier og deres mindre og større børn til at tage imod de kirkelige tilbud og bliver en del af dette fællesskab. Det blev drøftet at tage fat i det problem igen i løbet af året.

 

Til glæde for alle deltagere kunne punktet ”valg til menighedsrådet” sluttes med, at pastoratet – som ved det seneste valg - har et fuldtalligt råd på seks personer, to suppleanter og to revisorer.

 

Det som imidlertid kom til at præge den samlede stemning på generalforsamlingen var præstens oplysning om, at han og hans familie forlader embedet og præstegården i Valsbøl for at tiltræde en stilling som sognepræst i Taulov ved Fredericia. Dette sker med virkning fra midten af maj d.å., og fra samme tidspunkt er embedet i Valsbøl Pastorat således vakant. Der blev fra de fremmødte, som var tydeligt påvirkede af den overraskende og triste nyhed, udtrykt håb om, at den tilstand ikke ville blive langvarig.

 

Det er med alles opbakning vi ønsker vores unge præstefamilie alt godt i deres nye omgivelser./ laC


Præstegården og Valsbølhus har fået nye adresser

I begyndelsen af december 2014 modtog menigheden et brev fra Amt Schafflunds Bau- und Serviceabteilung, at det stykke af Kirchenweg, som går fra kirkegården til den danske præstegård ændrer navn til Maren Sörensen Weg.

Overgangen fra den ene adresse til den anden har ikke en fast dato, men bliver officiel fra det øjeblik vejskiltet sættes op.

Det er glædeligt, at borgmester Asmus' forslag og gave til menigheden ved menighedens 90 års fødselsdag bliver til virkelighed. Havde Maren Sørensens navn på skiltet indeholdt det danske ø, havde det været bedst, men det tyske ö kan jo også bruges.

Præstegårdens nye adresse pr 2015 er: Maren Sörensen Weg 5

Valsbølhus' nye adresse pr 2015 er: Maren Sörensen Weg 1

Nyt infoskilt om Maren Sørensen ved det nye vejskilt

På borgmester Asmus' initiativ er der blevet ophængt et infoskilt på tysk og dansk under det nye gadeskilt. I samarbejde med den danske præst er Maren Sørensen kort beskrevet som:

Dansk sygeplejerske og som lægperson ordineret til præst.

Leder af den grundtvigianske menighed i lokalområdet.

Grundlægger af hjemmesygeplejen i Valsbøl, Sydslesvig og initiativtager

til det danske forsamlingshus, Valsbølhus.

Virksom i Valsbøl i årene 1921-1947.

 

 

Genveje til hjemmesiden

Den direkte vej til hjemmesiden er en lang adresse. I stedet kan man benytte sig af en af de følgende genveje, som med et sekunds ventetid fører en direkte til menighedens egen side.

Du kan tilføje en af disse genveje, som alle fører samme sted hen, til dine favoritter:

 

vmss.kirken.de

Valsbol.kirken.de

Medelby.kirken.de

StoreVi.kirken.de

Skovlund.kirken.de

Menighederne fusionerer

De fire lokale menigheder har valgt at fusionere. Den 10. april 2014 blev den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund stiftet. Menigheden er sydslesvigsk og folkekirkelig. Alle fire landsbyer og deres opland har deres egen sydslesvigske kirkehistorie. Valsbøl er ældst. I 1923 opstod der her en grundtvigiansk frimenighed. Maren Sørensen grundlagde sammen med de lokale folk med Lorens Jepsen i spidsen menigheden i Lorens Jepsens stue. Den 16. december 1945 blev den første danske gudstjeneste afholdt i Medelby sognekirke siden 1864, mens man d. 25. april 1948 kunne opleve, at pastor Martin Nørgaard konfirmerede syv konfirmander i Store Vi sognekirke. I Skovlund undersøges det p.t., hvornår den første danske gudstjeneste efter 1920 er afholdt.

Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund er medlem af Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS), og kan derfor kalde sig evangelisk luthersk. Tilsynsførende biskop over DKS er biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift. DKS er således tæt knyttet til den danske folkekirke og forsøger så vidt muligt at ligne den.

Desuden er DKS medlem af DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). 

 

Indholdsfortegnelse_jubilaeumsskrift_2013.pdf

Jubilæumsskriftets indholdsfortegnelse.

Valsbølhus

Valsbølhus som den så ud fra haven inden tilbygninger blev lavet bagved til højre.

Valsbølhus blev bygget i 1930. Allerede i 1929 begyndte man grundigt forberedelserne til byggeprojektet, som skulle blive en historie for sig selv. Den historie kan man bl.a. læse om i jubilæumsskriftet. Festdagen for den danske menighed i Valsbøls 90 års fødselsdag blev fejret her bag vinduerne i hjørnet af bygningen.

Artikel fra Flensborg Amts julehæfte 1973: Valsbøl menighedens første 50 år