Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

Den Danske Folkekirke syd for grænsenDen Danske Folkekirke syd for grænsen

Da der hverken før eller efter afstemningen den 14. marts 1920, hvor der var tysk ftlertal i Sydslesvig, blev opnået enighed om de kirkelige forhold for de dansksindede, blev ”Den danske Menighed i Flensborg” oprettet  den 4. maj 1921.

Meningen var at skabe mulighed for et virkeligt menighedsarbejde med ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning på modersmålet - og det er forblevet meningen siden: Ordets forkyndelse på dansk, folkekirkelig vis iblandt dem, som regner sig til det danske mindretal. 

 

1921 var den egentlige fødselstime som det danske mindretals kirke, selvom der havde været forløbere, hvor man da f.eks. også kan pege på den danske valgmenighed i Flensborg imellem de to Slesvigske Krige (1850-1864). Man kunne naturligvis også gå helt tilbage til 1542, da den første lutherske kirkeordning for hertugdømmerne forordnede tysk kirkesprog op til nærmest præcist det sted, hvor grænsen går i dag, selvom folkesproget dengang og lange tider derefter var dansk. Eneste (offcielle) undtagelse var Helliigåndskirken i Flensborg, men det kan man læse mere om i den "korte kirkehistorie".

 

Efter etableringen af mindretalskirken i 1921 opstod i de følgende år en række danske prædikesteder i omegnen af Flensborg, men også i Slesvig og så langt væk som Ladelund og Tønning. Disse prædikesteder blev til danske pastorater med flere til i de stormfulde år efter 1945, da mindretallet oplevede en enorm tilstrømning. Kristi Himmelfartsdag 1959 organiserede man sig fastere i "Dansk Kirke i Sydslesvig", og 1968/69 fik man langt om længe en aftale om bl.a. sognekrikernes brug til danske gudstjenester m.v. med den tyske folkekirke/landskirke. Man må aldrig glemme, at sognekirkerne også er bygget af mindretallets forfædre og altså også er deres, selvom man også fik sine "egne" først kirkesale og nu efterhånden 14 danske  kirker.  i landsdelen.

 

Forholdet til den tyske kirke må idag betegnes som særdeles godt. Vi har fået andre og fælles bekymringer!

 

Uforandret godt og nært har forholdet til Den Danske Folkekirke altid været. Støtten har været enorm og alle 24 præstestillinger er f.eks. financieret af Danmark - medens den (øvrige) daglige drift påhviler de lokale mengiheder.

 

Denne lille historiske ekskurs vil blive konkretiseret på de lokale danske kirkers sider, men det vil dog især dreje sig om at bringe videre, hvilket omfattende arbejde, der foregår i "Folkekirken syd for grænsen" og i det danske mindretal som helhed.

 

pkm