Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 60 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. knap 6000 medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Stor glæde for SlesvigStor glæde for Slesvig

Det traditionsrige Ansgarhus får stort løft
Folketingets kirkeudvalg og DSUK på besøg den 2. september 2017, hvor den store gave blev publik

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Ansgarhuset i Slesvig

”Det er en stor glæde at kunne orientere offentligheden om A. P. Møller Fondens generøse bevilling på 6.000.000,- kroner til renovering af Ansgar Kirke i Slesvig  på denne 1. lørdag i september 2017,” udtaler provst Viggo Jaccobsen i anledning af, at Folketingets Kirkeudvalg gæster Ansgarhuset i Slesvig. ”Hvor er det flot, at A. P. Møller Fonden nok engang støtter det kirkelige arbejde i Sydslesvig,” konstaterer provsten.

 

For over et år siden turde Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) sende en ansøgning til A. P. Møller Fonden vedr. den forhenværende Ansgar Skole i Slesvig, som har stået til rådighed for det danske kirkelige arbejde i generationer. Efter at Skoleforeningen havde opgivet at drive børnehave på stedet, indgik DKS en brugeraftale med Dansk Skoleforening med virkning fra 2014. Forudsætningen for Kirkerådet var, at bygningskomplekset kunne fyldes med liv. Med tilsagnet fra Dansk Centralbibliotek og Dansk Sundhedstjeneste om at flytte med ind i bygningerne turde DKS tage udfordringen på sig. DKS har investeret ca. en halv million € i bygningerne bl. a. til nødvendig brandbeskyttelse som følge af, at børnehavelokalerne er blevet ændret til biblioteksbrug, til istandsættelse af de elektriske installationer, af præsteboligen og til etablering af parkeringspladser uden for det nyt indrettede bibliotek. Huset har i mellemtiden udviklet sig til et kraftcenter for det danske mindretal.

 

A. P. Møller Fonden har orienteret DKS om bevillingen i slutningen af september 2016. ”At vi ikke kunne sprede det glædelige budskab om Fondens hjælp ud til offentligheden på et tidligere tidspunkt hænger sammen med, at Fondens betingelse for udbetaling af støtte er, at hele projektet realiseres, som det er beskrevet i arkitekt M.A.A. Jørgen Toft Jessens skitseforslag,” forklarer provsten.

 

Udover renoveringen af Ansgar Kirke indeholdt skitseforslaget et nyt tag til hele bygningskomplekset omfattende i alt ca. 800 m² tagflader. ”Udgifterne for et nyt tag var dog ikke inkluderet i det bevilgede beløb,” siger provsten, der benytter lejligheden til at takke den nybagte generalkonsul Kim Andersen for, at han som formand for Sydslesvigudvalget har medvirket til, at  udvalget i december 2016 har bevilget et bygge- og anlægstilskud til DKS på 467.670 €.

 

”Det var fantastisk, at DKS i fællesskab med biblioteket og sundhedstjenesten kunne komme i betragtning vedrørende de særlige puljemidler til anlægsopgaver i Sydslesvig og den bedste julegave, DKS kunne ønske sig,” udtaler provsten. Med tilskuddet in mente kunne planlægningsarbejdet gå i gang. På første byggemøde var der enighed med arkitekterne om, at tagomlægningerne skal realiseres som det første skridt og påbegyndes i løbet af foråret. Arbejdet er blevet påbegyndt i maj.

 

Gaven fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sikrer, at kirkens renovering kan gennemføres som skridt to i processen. Kirkerummet befinder sig i den forhenværende gymnastiksal. Arkitekten ønsker at sløjfe krybekælderen under kirken, således at rummet føres tilbage til sin oprindelige fremtoning. I forbindelse med at kirkegulvet sænkes og isoleres, etableres der en ny lodret sideafslutning omkring vinduerne i stedet for den nuværende gennemgående ”vindueshylde”. Adgangsforhold og tilkørsler til kirken renoveres i overensstemmelse med de øvrige arbejder i kirken.

 

Slesvig og omegns danske Menighed er fremkommet ved en fusion af tre menigheder, herunder den tidligere Frederiksberg danske Menighed. DKS har fået Frederiksbergs udmærkede orgel opmagasineret, som vil gøre fyldest i det nye kirkerum – både æstetisk og musikalsk, lige som de smukke glasmosaikker fra kirkesalen i Frederiksberg vil indgå i det nye indgangsparti med det markante klokketårn. ”Den storslåede gave fra A. P. Møller Fonden er en fremtidssikring af rammerne for det danske menighedsliv i Slesvig,” siger en meget taknemmelig provst.   

 

Menighedsrådet for Slesvig og omegns danske Menighed vil gerne invitere menighedens medlemmer og øvrige interesserede til et orienterende møde om Fondens gave og byggeriet torsdag, d. 14. september kl. 19.